Битола како град на конзулите

Share Button

Share Button

До 1953 го­ди­на биб­ли­о­те­ка­та има­ла са­мо два служ­бе­ни­ка и еден прис­луж­ник. Во по­че­то­ци­те лу­ѓе­то до­бро­вол­но ра­бо­те­ле во неа. Иа­ко ме­ѓу нив има­ло и бан­кар­ски служ­бе­ни­ци, ка­ко и служ­бе­ни­ци од фа­бри­ка­та за ко­жа, тие ра­бо­те­ле во биб­ли­о­те­ка­та ка­ко бла­гај­ни­ци или по­мош­ни кни­жа­ри

Share Button

Share Button

Си го врзал точакот да не му го украдат на  Широк сокак

Share Button

Share Button

 

Share Button

Share Button

Create AccountLog In Your Account