Ако платата доцни имате право на повеќе надоместоци!

Работниците на кои работодавачот не им исплатил плата и не им уплатил придонеси од плата три месеца последователно, имаат право да покренат иницијатива пред надлежен суд за престанок на работодавачот.

На работниците на кои, заради отворање на постапка за престанок на работодавачот, им престанува работниот однос во согласност со закон, им се обезбедува и право на исплата на:
1.Нето плати, придонеси од плата за пензиско и инвалидско осигурување и надоместоци за периодот од последните три месеца пред отворањето на постапката за престанок на работодавачот;
2.Обештетување за повредите при работа, коишто работникот ги претрпел кај работодавачот, како и за професионални заболувања;
3.Неисплатен надоместок на плата за времетраењето на неискористениот годишен одмор за тековната календарска година.

Напишете коментар