Водениците во Довлеџик , разгледница од почетокот на 20 век

Градот во тој период имал околу 26 воденици а повеќето биле во горниот дел на градот во населбите Довлеџик и Девеани како овие на фотографијата, но ги имало и во другите делови на Битола, претежно на источната страна во близина кај полските села Горно и Долно Оризари, Новаци, Логоварди и други.Сите тие биле на воден погон а една од најпознатите воденици била Кафтанџица и таа вода добивала од реката Драгор.

фото Музеј Битола, стари фотографии

Напишете коментар