Почеток на проектот БалканМед Е-бизнис страници

БалканМед Е-бизнис страници е проект одобрен во рамките на Програмата за
транснационална соработка на Европската унија “Балкан-Медитеран 2014-2020”, под
приоритетните оски: претприемништво, вработување и иновации, со специфична цел –
конкурентни територии.
Временската рамка за реализација на проектот е од 01.08.2017 до 31.07.2019 година, а
одобрениот буџет е 717.588,50 евра од Европскиот фонд за регионален развој (ERDF) и
Инструментот за претпристапна помош (ИПА) на Европската унија, и национално
кофинансирање од земјите учеснички.
Клучните имплементатори се партнери од 5 земји вклучени во програмата “Балкан-
Медитеран 2014-2020”:
• Агенција за развој на човечки ресурси, Русе, Бугарија;
• Грчката менаџмент асоцијација, Атина, Грција;
• Комерцијална и индустриска комора на Лимасол, Лимасол, Кипар;
• ГАУС Институт – Фондација за нови технологии, иновации и трансфер на знаење,
Битола, Македонија; и
• Центар за поттикнување на конкурентноста, Тирана, Албанија.
Главната цел е подобрување на конкурентноста на извозно ориентирани мали и средни
претпријатија (МСП) во регионот Балкан-Медитеран (БалканМед).
Специфични цели се:
• Промовирање на размена на деловни информации за МСП во регионот БалканМед;
• Олеснување на процесите за соработка и трансфер на технологии во регионот; и
• Развој на дигитални алатки за подобрување на интеграцијата на локалните пазари.
Индикаторите се:
• E-бизнис страници: веб-платформа со информации за извозно ориентирани мали и
средни претпријатија, деловни здруженија и кластери во регионот БалканМед;
• Четири дигитални алатки за поддршка на МСП: 1) Анализа на извозот на МСП,
постојните деловни здруженија и кластери и можностите за соработка; 2) Најдобри
практики за трансфер на технологија; 3) Упатство за трансфер на технологија; 4)
Упатство за кластери;
• Пет семинари со претставници на МСП, деловни здруженија, кластери итн.
Очекуваните резултати се: 200-250 профили на МСП во е-платформата од секоја земја-
партнер (вкупно 1000 профили), над 5000 посети на е-платформата, најмалку 200 корисници
на 4-те дигитални алатки развиени во проектот, 5 Претставници на МСП од секоја земја-
учесничка ќе учествуваат на 5 различни работилници (вкупно 25 МСП по земја).
Проектот ќе се реализира преку имплементација на 5 главни активности: менаџирање со
проектот и координација, информации и публицитет, креирање на електронска база на
податоци и бизнис е-платформа, инструменти за зголемување на конкурентноста на
локалните МСП и семинари – работилници со претставници на бизнис секторот во секоја од
земјите партнери.
Сите информации и новости во врска со имплементацијата на проектот се поставени на:
http://www.interreg-balkanmed.eu/approved-project/27/
https://www.facebook.com/BalkanMedEBusinessPages/

Напишете коментар