До колку часот можат да работат угостителските објекти?

1. Работното време на угостителските објекти е регулирано со Законот за угостителската дејност.Согласно член 23 од цитираниот закон
угостителските објекти за сместување (хотели, мотели, пансиони, туристички населби, ноќевалишта и одморалишта) можат да работат од 00,00 до 24,00 часот, а угостителските објекти за исхрана кои се во состав на објектите за сместување по 24,00 часот можат да даваат само угостителски услуги за брза храна;
угостителските објекти за исхрана од членот 19 став 1 точка 1 на овој закон, кои претставуваат една градежна целина лоцирани на граничните премини, аеродроми, железнички станици и бензински пумпи можат да работат од 00,00 до 24,00 часот;
Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги може да работат од 07,00 до 24,00 часот, а на 31 декември до 07,00 часот наредниот ден;

Угостителските објекти за исхрана без оглед на видот на угостителските услуги во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови, како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 07,00 до 01,00 часот наредниот ден, а на 31 декември до 07,00 часот наредниот ден, 1 и 2 јануари до 03,00 часот наредниот ден;

Угостителските објекти – ноќен бар и кабаре можат да работат од 20,00 до 04,00 часот наредниот ден, во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови, како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 20,00 часот до 05,00 часот наредниот ден, а на 31 декември до 20 часот наредниот ден, 1 и 2 јануари до 06,00 часот наредниот ден и

Угостителски објект – дискоклуб и дискоклуб на отворен простор може да работи од 19,00 до 04,00 часот наредниот ден, во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови, како и во периодот од 1 јуни до 31 август и во периодот од 25 декември до 15 февруари можат да работат од 19,00 часот до 05,00 часот наредниот ден, а на 31 декември до 19 часот наредниот ден, 1 и 2 јануари до 06,00 часот наредниот ден.

По исклучок од одредбите на ставот 1 точки 2, 3 и 4 од овој член, угостителските објекти за брза храна ( сендвичари) можат да работат до 01,00 часот во зимскиот период,односно до 02,00 часот во летниот период, а во деновите петок и сабота, спроти празнични денови и празнични денови до 05,00 часот.
Советот на општината, односно Советот на градот Скопје, за одредени туристички, културни и друг вид манифестации, содржани во годишните програми, можат да го продолжат работното време најмногу за два часа, за угостителските објекти од ставот 1 на овој член, но во времетраење најмногу до три дена.

Менаџмент биро

Напишете коментар