Во 2016 година, 29. 215 носители на домаќинства се корисници на социјална парична помош, во 2015 СПП користеле 28.018

Според податоци на Државниот завод за статистика (МАКСТАТ), вкупниот број на малолетни корисници на
социјална заштита во 2016 година изнесува 15 473, додека вкупниот број на полнолетни корисници на социјална
заштита во 2016 година изнесува 42 549.

Од вкупните права на социјална заштита кај малолетните корисници, најголемо учество имаат услугите на
социјална работа кои изнесуваат 48.9%, додека од вкупните права на социјална заштита кај полнолетните
корисници, најголемо учество имаат услугите за социјална заштита кои изнесуваат 84.5%.

Во 2016 година, 29 215 носители на домаќинства (број на домаќинства) се корисници на социјална парична
помош.

Во 2015 година  бројката на  домаќинства корисници  на  социјална парична помош изнесувала 28018

Напишете коментар