Како може семејство да живее со толку мал износ на месечен приход?

Во 2016 година, 29 215 носители на домаќинства (број на домаќинства) се корисници на социјална парична
помош.Прашање е како може семејство да живее со толку мал износ на месечен приход?

* Висината на социјалната парична помош во првите три години на користење на правото се исплатува во 100% од утврдениот износ, а по истекот на третата година, во висина од 50% од утврдениот износ.

За остварување пак на правото , барателот мора да чека и до 4 но и до 5 месеци  од поднесувањето на барањето и потребната документација па дури потоа да добие решение и исплата на социјалната парична помош

Напишете коментар