Бидете дел од НИНЏУЦУ КЛУБ БИТОЛА Академија за боречки вештини и спортови!!!

DON’T WAIT
Train with us
#Можност за квалитетен тренинг на боречки спортови!
Кој пробал знае 
#Можност за нов почеток со тимот на НК Битола и P4P!
#Можност за рекреација или такмичарски пристап на различно ниво!
If you want to be Lion you must train with Lions!!!

Фотографија на Ninjutsu klub"Bitola".

Train Martial Arts with us!!!
Нинџуцу е вештина која учи многу вештини и техники кои не се застапени во боречките спортови..и кои од кандидатот градат личност која постојано е во учење :
# Како да преживее
# Како брзо да се адаптира во новонастанати услови и места
# Како да се избори со негативната енергија и се создава оптимизам за остварување на целите
# Кои техники и вештини се најдобри за сопствениот борбен заштитнички стил кој знае и да спасува живот во конфликтни ситуации
…и уште многу друго…

Затоа не чекајте и бидете дел од
НИНЏУЦУ КЛУБ БИТОЛА
Академија за боречки вештини и спортови!!!

prvzemeno od Ninjutsu-klubBitola