Степановски Горан:Jа повикуваме градоначалничката веднаш да поднесе одговорност за празните и погубните политики кои ги води во Битола

Ветувањата на Петровска дека Битола ќе има моќниурбани заедници кои ќе служат како катчиња за дружба награѓаните, останаа празни како и сите останати ветувањана Петровска.Неспособното и неодговорно работење на Петровска гиостави урбаните заедници под клуч , оставени на заботна времето. Јавноста исто така секојдневно слуша какообјектите на урбаните заедници се распаѓаат и уриваат.Последниот пример за тоа е објектот на некогашниот домза Млади во Бистрица, кој остана пропаднат и без покрив,што ја загрози и безбедноста на учениците во основнотоучилиште, на што реагираат и нивните родители.Ја прашуваме Петровска, дали заборави на ветувањата заовој објект дека ќе биде изградена спортска сала запотребите на училиштето кое е во близина?Исто така ја прашуваме Петровска дали после една година урбаните заедници ќе добијат претседатели?Ваквото неодгворно и неспособно работење на Петровскае недозволиво, па затоа ја повикуваме градоначалничкатаведнаш да поднесе одговорност за празните и погубнитеполитики кои ги води во Битола.

Публикувахте от Степановски Горан в Събота, 1 декември 2018 г.

Ветувањата на Петровска дека Битола ќе има моќни
урбани заедници кои ќе служат како катчиња за дружба на
граѓаните, останаа празни како и сите останати ветувања
на Петровска.
Неспособното и неодговорно работење на Петровска ги
остави урбаните заедници под клуч , оставени на забот
на времето. Јавноста исто така секојдневно слуша како
објектите на урбаните заедници се распаѓаат и уриваат.
Последниот пример за тоа е објектот на некогашниот дом
за Млади во Бистрица, кој остана пропаднат и без покрив,
што ја загрози и безбедноста на учениците во основното
училиште, на што реагираат и нивните родители.
Ја прашуваме Петровска, дали заборави на ветувањата за
овој објект дека ќе биде изградена спортска сала за
потребите на училиштето кое е во близина?
Исто така ја прашуваме Петровска дали после една година урбаните заедници ќе добијат претседатели?
Ваквото неодгворно и неспособно работење на Петровска
е недозволиво, па затоа ја повикуваме градоначалничката
веднаш да поднесе одговорност за празните и погубните
политики кои ги води во Битола.- рече Горан Степановски од ВМРО – ДПМНЕ – Битола